downloadKlooster klaarkamp

Ga voor de aardigheid op een mooie zomerse dag eens op de fiets naar Sijbrandahuis. Sla daar linksaf rich­ting Birdaard. Na een paar honderd meter zie je aan de rechterkant, voor een boerderij, een hele grote steen staan. Een steen als herinnering aan het Klooster Klaarkamp. Wanneer je dan de fiets weg zet en het land in gaat, kijk dan eens goed in de bermen en slo­ten. Ge­garandeerd zie je nog allemaal brokstuk­ken van grote stenen. Hier was vroeger de grootste plaats van Dantumadeel, Klaarkamp.

Klaarkamp was vroe­ger het groot­ste dorp en nu is er niets meer van over. Hier woonden vroeger soms wel 600 mensen, terwijl de andere dorpen toen nog geen 200 inwoners hadden. Alleen Dokkum was groter. Het was het eerste, grootste en belangrijkste klooster van Friesland. Ze hebben wel 20 dochterkloosters gesticht. De abt van het kloos­ter (de baas) was één van de belangrijkste mensen van Friesland. Er wa­ren hui­zen, een gracht, een muur en het kloos­ter stond op een terp die vier meter hoog was. Honderden jaren lang hebben de mon­niken en lekebroeders daar gewoond Lekebroeders zijn een soort monniken die de klooster­gelofte niet af­gelegd had­den. Ze hebben er dui­zenden ste­nen gebakken. Die stenen noe­men we kloostermoppen
of oude Friezen. Het zijn van die erg grote stenen, de geel rode stenen waar de oude kerken hier in de ge­meente van ge­bouwd zijn. Voor het bakken van al die stenen hadden ze klei nodig en waarschijnlijk is daar­om het Klaarkampstermeer ontstaan. De monniken hebben veel land langs de Ee ingepolderd en hun schepen gingen via Dokkum zelfs naar de Oost­zee.